Doména uradne.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka portálu pre povinné zverejňovanie dokumentov samospráv a organizácií.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla

Ďakujeme, že ste sa prihlásili na nový portál URADNE.SK. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať na info@uradne.sk.
Pre pokračovanie vo využívaní služieb URADNE.SK Vás poprosíme o oboznámenie sa s Obchodnými podmienkami.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 uradne.sk je informačný systém, do ktorého sa registrujú obce a samosprávy, prípadne iné organizácie, ktoré majú povinnosť zverejňovať dokumenty – objednávky, zmluvy a faktúry. Užívatelia po registrácií sa do uradne.sk nahrávajú dokumenty, a následne sa dokumenty prenášajú na ich webovú stránku.

1.2 Tieto Všeobecné podmienky používania informačného systému upravujú vzťah medzi používateľom a poskytovateľom informačného systému uradne.sk, obsahujú vymedzenie niektorých pojmov, záväzné pravidlá a podmienky používania služieb informačného systému, ktoré je povinný dodržiavať každý, kto chce tieto služby využívať.

II. Výklad pojmov

2.1 Používateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom, na základe ktorej získa prístup.

2.2 Poskytovateľom informačného systému uradne.sk je spoločnosť webex.digital s.r.o., so sídlom Ostrovského 2, 040 01 Košice, IČO: 48329461, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.38028/V.

2.3 Registrácia je vyplnenie a odoslanie registračného formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke uradne.sk.

2.4 Zmluva o zverejňovaní dokumentu je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. účinného od 01.07.2019 a to ako nepomenovaná zmluva.

2.5 Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, alebo umiestnená vo verejnej knižnici podľa § 4 ods. 3 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako,, zákon o slobode informácií“) č. 211/2000 Z. z. účinného od 01.07.2016.

2.6 Nahratie dokumentov je proces prenosu elektronickej podoby príloh dokumentu vo formátoch pdf, rtf, odt, xls, doc a pod. z počítača používateľa do informačného systému uradne.sk.

2.7 Dokumentom je jeden záznam v databáze internetovej stránky uradne.sk, ktorého prílohou je 0, 1 alebo viac súborov vo formáte pdf, rtf, odt, xls, doc a pod nahratý používateľom prostredníctvom informačného systému uradne.sk.

III. Účel a predmet zmluvy

3.1 Používateľ a poskytovateľ uzatvárajú zmluvu za účelom zverejnenia dokumentov v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

3.2 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť informačný systém na zverejnenie dokumentov prostredníctvom internetovej stránky uradne.sk a ich vyobrazenie na webstránke používateľa, za čo sa používateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.

IV. Zverejňovanie dokumentov

4.1 Používateľ získa pri registrácii jedinečné prístupové údaje do informačného systému, prostredníctvom ktorého bude používateľ zverejňovať dokumenty na svojom webovom sídle. Zobrazenie na webstránke používateľa zabezpečí poskytovateľ.

4.2 Zverejňovanie dokumentov uskutočňuje používateľ, a to tak, že prostredníctvom internetovej stránky uradne.sk cez svoje jedinečné konto nahrá požadované informácie a dokumenty v elektronickej podobe. Z tohto dôvodu zodpovedá používateľ aj za čitateľnosť, pravdivosť a úplnosť zverejnených dokumentov.

4.3 Poskytovateľ nezabezpečuje nahrávanie informácií a dokumentov a nijakým spôsobom do nich nezasahuje.

4.4 Poskytovateľ vytvoril automatizovaný informačný systém uradne.sk, na základe ktorého sa obsah načítaných dokumentov zverejní na internetovej stránke používateľa.

V. Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť používateľovi informačný systém pre zverejňovanie dokumentov, prostredníctvom internetovej stránky uradne.sk a so zobrazením na webovom sídle používateľa.

5.2 Poskytovateľ nezodpovedá za obsah dokumentov zverejnených používateľom.

5.3 Používateľ berie na vedomie, že obsah vkladaný na uradne.sk bude nepretržite dostupný. Musí byť úplný, presný a správny a neporušujúci všeobecné záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.

5.4 Poskytovateľ bude využívať svoje prostriedky, znalosti a schopnosti, aby zabezpečil spoľahlivosť a bezpečnosť služieb.

5.5 Poskytovateľ nezodpovedá za dočasnú nedostupnosť a nefunkčnosť informačného systému uradne.sk, ktorá je spôsobená vyššou mocou, zásahom tretej osoby, poskytovateľom pripojenia internetu, prípadne dočasnou nedostupnosťou webhostingu.

5.6 Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť prípadnú nefunkčnosť a chyby internetovej stránky uradne.sk neodkladne po ich zistení.

5.7 Poskytovateľ má právo odstrániť obsah každého používateľa zverejnený v informačnom systéme uradne.sk, pokiaľ je tento v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

5.8 V prípade porušenia týchto obchodných podmienok zo strany používateľa je poskytovateľ oprávnený obmedziť práva užívateľa a/alebo rozsah služieb poskytovaných používateľovi, ako aj znemožniť užívateľovi prístup na uradne.sk a akékoľvek užívanie služieb tu dostupných.

5.9 Poskytovateľ je v prípade nadobudnutia podozrenia o porušovaní všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky oprávnený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní všetky jemu známe údaje o osobe používateľa.

VI. Práva a povinnosti užívateľa

6.1 Využívanie internetovej stránky uradne.sk je podmienené registráciou používateľa.

6.2 Každý užívateľ si vytvára svoj vlastný obsah na uradne.sk, ktorý je prenášaný na jeho webové sídlo.

6.3 Používateľ má právo zverejňovať dokumenty v informačnom systéme uradne.sk .

6.4 Každý používateľ samostatne zodpovedá za obsah, ktorý vložil do informačného systému uradne.sk. Prehlasuje, že je v súlade s týmito obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi a disponuje oprávnením takýto obsah do informačného systému uradne.sk vložiť .

6.5 Používateľ nesie zodpovednosť za zverejnené dokumenty a poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne tretej osobe v súvislosti so zverejneným dokumentom používateľom.

6.6 Používateľ je povinný uvádzať pravdivé, presné a úplné údaje o vloženom obsahu. Za nesprávne uvedené údaje zodpovedá každý užívateľ sám.

6.7 Používateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.

6.8 Povinnosťou používateľa je oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami, pričom používaním uradne.sk súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je povinný ich dodržiavať v celom rozsahu.

VII. Odmena

7.1 Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu podľa aktuálne platného cenníka uverejnenom na internetovej stránke uradne.sk .

7.2 Odmena za poskytovanú službu je stanovená na obdobie jedného, resp. 12 mesiacov, je konečná a nemennná a zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním služby.

7.3 Používateľ sa zaväzuje zaplatiť ročný poplatok za objednané služby predom. Poskytovateľ doručí zálohovú faktúru (faktúru) používateľovi na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, po úhrade ktorej dôjde používateľovi poštou daňový doklad k úhrade .

7.4 Poskytovateľovi prináleží právo na odmenu hneď po aktivovaní konta a prepojení s webstránkou.

VIII. Uzatvorenie novej zmluvy

8.1 V prípade vyčerpania objednaného počtu zverejnených dokumentov podľa zvoleného balíka v príslušnom roku, má užívateľ právo zverejniť ďalšie dokumenty, pričom zverejnením dokumentu nad rámec objednaného balíka uzatvára novú zmluvu za podmienky, že objednaným balíkom služieb je program 1 (ďalej len „nová zmluva“). Užívateľ má však právo zmeniť si objednaný balík služieb. Zverejnením dokumentu nad rámec objednaného balíka služieb súhlasí užívateľ s uzatvorením novej zmluvy.

8.2 Zverejnením dokumentu používateľom po uplynutí doby trvania zmluvy uzatvára užívateľ novú zmluvu, za rovnakých podmienok ako predchádzajúcu zmluvu. Užívateľ má právo zmeniť si objednaný balík služieb.

8.3 Ustanovenie ods. 2 tohto článku zmluvy platí v prípade, že užívateľ zverejní dokument v dobe do 2 mesiacov po zrušením predchádzajúcej zmluvy.

IX. Trvanie a zánik zmluvy

9.1 Poskytovateľ začína s poskytovaním služby pre používateľa okamihom uzatvorenia zmluvy, potvrdenia objednávky.

9.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu využívania informačného systému a zverejnenia dokumentov, ktoré si používateľ objednal.

9.3 Zrušiť zmluvu je možné dohodou zmluvných strán, alebo odstúpením v prípade, že zmluvná strana porušuje povinnosti podľa zmluvy, najmä ak užívateľ nezaplatí riadne a včas dohodnutú odmenu a ak poskytovateľ nezabezpečuje funkčnosť internetovej stránky uradne.sk .

9.4 V prípade zrušenia zmluvy zanikajú práva a povinnosti podľa zmluvy a poskytovateľ má právo vymazať všetky dokumenty používateľa uložené v informačnom systéme uradne.sk a načítané na internetovej stránke používateľa.

9.5 Pre prípad porušenia týchto obchodných podmienok zo strany užívateľa je poskytovateľ oprávnený obmedziť práva používateľovi a/alebo rozsah služieb poskytovaných používateľovi, ako aj znemožniť mu prístup na stránke uradne.sk a akékoľvek používanie služieb tu dostupných.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Obchodné podmienky uvedené na uradne.sk sa stávajú platnými a účinnými momentom ich potvrdenia, s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

10.2 Užívateľ prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im a výslovne s nimi súhlasí.

10.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedené podmienky.

10.4 Odoslaním registračného formulára umiestneného na internetovej stránke uradne.sk potvrdzuje používateľ, že si prečítal vyššie uvedené zmluvné podmienky, rozumie ich obsahu a na znak súhlasu s nimi ich potvrdzuje odoslaním registračného formulára.

10.5 Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

10.6 Vzniknuté spory sa zmluvné strany zaväzuje primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou, pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde.

10.7 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stalo celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým, ktorého zámer sa bude čo najviac blížiť zámeru vyplývajúcemu z pôvodného ustanovenia.

10.8 Akákoľvek časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu uradne.sk .

Zend Framework
Documentation Modules Gallery PHP Version 7.3.31-2+ubuntu20.04.1+deb.sury.org+1 Extensions intl ModulesZend\I18nZend\InputFilterZend\FilterZend\HydratorZend\SerializerZend\MailZend\PaginatorZend\SessionZend\Mvc\Plugin\IdentityZend\Mvc\Plugin\FlashMessengerZend\Mvc\I18nZend\Mvc\ConsoleZend\FormZend\CacheZend\RouterZend\ValidatorDoctrineModuleDoctrineORMModuleApplicationImportRestCuetCRZZendDeveloperTools
Request and Response 200 PageController::index on page
Status code 200 Method GET Controller Application\Controller\PageController Action index Other Route Parameters array(1) { ["filename"]=> string(20) "obchodne-pomienky-hu" } Route page Template layout/layout

  content: string

Template application/page/index

  page: Application\Entity\Page

Execution Time 34.85 ms
1. route 14.31 ms
File: public/index.php - Line: 47
Target: Zend\Mvc\Application
2. dispatch 14.54 ms
File: public/index.php - Line: 47
Target: Zend\Mvc\Application
3. dispatch 17.08 ms
File: src/DispatchListener.php - Line: 138
Target: Application\Controller\PageController
4. render 28.31 ms
File: src/Application.php - Line: 348
Target: Zend\Mvc\Application
5. renderer 28.35 ms
File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105
Target: Zend\View\View
6. renderer.post 28.38 ms
File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105
Target: Zend\View\View
7. renderer 28.42 ms
File: src/View.php - Line: 236
Target: Zend\View\View
8. renderer.post 28.45 ms
File: src/View.php - Line: 236
Target: Zend\View\View
9. response 34.24 ms
File: Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105
Target: Zend\View\View
10. finish 34.29 ms
File: src/Application.php - Line: 348
Target: Zend\Mvc\Application
11. collected 97.43 ms
File: Listener/ProfilerListener.php - Line: 91
Target: NULL
Total Time 34.85 ms
Memory Peak 6.00 MB
1. route 4.00 MB

public/index.php - Line: 47

2. dispatch 4.00 MB

public/index.php - Line: 47

3. dispatch 4.00 MB

src/DispatchListener.php - Line: 138

4. render 6.00 MB

src/Application.php - Line: 348

5. renderer 6.00 MB

Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105

6. renderer.post 6.00 MB

Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105

7. renderer 6.00 MB

src/View.php - Line: 236

8. renderer.post 6.00 MB

src/View.php - Line: 236

9. response 6.00 MB

Http/DefaultRenderingStrategy.php - Line: 105

10. finish 6.00 MB

src/Application.php - Line: 348

11. collected 8.00 MB

Listener/ProfilerListener.php - Line: 91

Memory Peak 6.00 MB
Config Config
Merged Config (Config)
^ array:46 [
 "filters" => array:2 [
  "aliases" => array:10 [
   "alnum" => "Zend\I18n\Filter\Alnum"
   "Alnum" => "Zend\I18n\Filter\Alnum"
   "alpha" => "Zend\I18n\Filter\Alpha"
   "Alpha" => "Zend\I18n\Filter\Alpha"
   "numberformat" => "Zend\I18n\Filter\NumberFormat"
   "numberFormat" => "Zend\I18n\Filter\NumberFormat"
   "NumberFormat" => "Zend\I18n\Filter\NumberFormat"
   "numberparse" => "Zend\I18n\Filter\NumberParse"
   "numberParse" => "Zend\I18n\Filter\NumberParse"
   "NumberParse" => "Zend\I18n\Filter\NumberParse"
  ]
  "factories" => array:4 [
   "Zend\I18n\Filter\Alnum" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Filter\Alpha" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Filter\NumberFormat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Filter\NumberParse" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
  ]
 ]
 "service_manager" => array:5 [
  "aliases" => array:25 [
   "TranslatorPluginManager" => "Zend\I18n\Translator\LoaderPluginManager"
   "InputFilterManager" => "Zend\InputFilter\InputFilterPluginManager"
   "FilterManager" => "Zend\Filter\FilterPluginManager"
   "HydratorManager" => "Zend\Hydrator\HydratorPluginManager"
   "Zend\Session\SessionManager" => "Zend\Session\ManagerInterface"
   "MvcTranslator" => "Zend\Mvc\I18n\Translator"
   "console" => "ConsoleAdapter"
   "Console" => "ConsoleAdapter"
   "ConsoleDefaultRenderingStrategy" => "Zend\Mvc\Console\View\DefaultRenderingStrategy"
   "ConsoleRenderer" => "Zend\Mvc\Console\View\Renderer"
   "Zend\Form\Annotation\FormAnnotationBuilder" => "FormAnnotationBuilder"
   "Zend\Form\Annotation\AnnotationBuilder" => "FormAnnotationBuilder"
   "Zend\Form\FormElementManager" => "FormElementManager"
   "HttpRouter" => "Zend\Router\Http\TreeRouteStack"
   "router" => "Zend\Router\RouteStackInterface"
   "Router" => "Zend\Router\RouteStackInterface"
   "RoutePluginManager" => "Zend\Router\RoutePluginManager"
   "ValidatorManager" => "Zend\Validator\ValidatorPluginManager"
   "Escaper" => "Application\Service\Escaper"
   "import_user_1_contract" => "Import\Service\Zverejnene\AdapterContract"
   "import_user_1_bill" => "Import\Service\Zverejnene\AdapterBill"
   "import_user_1_order" => "Import\Service\Zverejnene\AdapterOrder"
   "import_user_1_trash" => "Import\Service\Kosit\Adapter"
   "import_user_5_bill" => "Import\Service\IFOsoft\Adapter"
   "import_user_6_bill" => "Import\Service\Asseco\AdapterBill"
  ]
  "factories" => array:129 [
   "Zend\I18n\Translator\TranslatorInterface" => "Zend\I18n\Translator\TranslatorServiceFactory"
   "Zend\I18n\Translator\LoaderPluginManager" => "Zend\I18n\Translator\LoaderPluginManagerFactory"
   "Zend\InputFilter\InputFilterPluginManager" => "Zend\InputFilter\InputFilterPluginManagerFactory"
   "Zend\Filter\FilterPluginManager" => "Zend\Filter\FilterPluginManagerFactory"
   "Zend\Hydrator\HydratorPluginManager" => "Zend\Hydrator\HydratorPluginManagerFactory"
   "SerializerAdapterManager" => "Zend\Serializer\AdapterPluginManagerFactory"
   "Zend\Mail\Protocol\SmtpPluginManager" => "Zend\Mail\Protocol\SmtpPluginManagerFactory"
   "Zend\Paginator\AdapterPluginManager" => "Zend\Paginator\AdapterPluginManagerFactory"
   "Zend\Paginator\ScrollingStylePluginManager" => "Zend\Paginator\ScrollingStylePluginManagerFactory"
   "Zend\Session\Config\ConfigInterface" => "Zend\Session\Service\SessionConfigFactory"
   "Zend\Session\ManagerInterface" => "Zend\Session\Service\SessionManagerFactory"
   "Zend\Session\Storage\StorageInterface" => "Zend\Session\Service\StorageFactory"
   "Zend\Mvc\I18n\Translator" => "Zend\Mvc\I18n\TranslatorFactory"
   "ConsoleAdapter" => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleAdapterFactory"
   "ConsoleExceptionStrategy" => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleExceptionStrategyFactory"
   "ConsoleRouteNotFoundStrategy" => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleRouteNotFoundStrategyFactory"
   "ConsoleRouter" => "Zend\Mvc\Console\Router\ConsoleRouterFactory"
   "ConsoleViewManager" => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleViewManagerFactory"
   "Zend\Mvc\Console\View\DefaultRenderingStrategy" => "Zend\Mvc\Console\Service\DefaultRenderingStrategyFactory"
   "Zend\Mvc\Console\View\Renderer" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "FormAnnotationBuilder" => "Zend\Form\Annotation\AnnotationBuilderFactory"
   "FormElementManager" => "Zend\Form\FormElementManagerFactory"
   "Zend\Cache\PatternPluginManager" => "Zend\Cache\Service\PatternPluginManagerFactory"
   "Zend\Cache\Storage\AdapterPluginManager" => "Zend\Cache\Service\StorageAdapterPluginManagerFactory"
   "Zend\Cache\Storage\PluginManager" => "Zend\Cache\Service\StoragePluginManagerFactory"
   "Zend\Router\Http\TreeRouteStack" => "Zend\Router\Http\HttpRouterFactory"
   "Zend\Router\RoutePluginManager" => "Zend\Router\RoutePluginManagerFactory"
   "Zend\Router\RouteStackInterface" => "Zend\Router\RouterFactory"
   "Zend\Validator\ValidatorPluginManager" => "Zend\Validator\ValidatorPluginManagerFactory"
   "doctrine.cli" => "DoctrineModule\Service\CliFactory"
   "DoctrineORMModule\CliConfigurator" => "DoctrineORMModule\Service\CliConfiguratorFactory"
   "Doctrine\ORM\EntityManager" => "DoctrineORMModule\Service\EntityManagerAliasCompatFactory"
   "Application\Service\IndexManager" => "Application\Service\Factory\IndexManagerFactory"
   "Application\Service\UserManager" => "Application\Service\Factory\UserManagerFactory"
   "Application\Service\UploadManager" => "Application\Service\Factory\UploadManagerFactory"
   "Application\Service\ImgCacheManager" => "Application\Service\Factory\ImgCacheManagerFactory"
   "Application\Service\FileManager" => "Application\Service\Factory\FileManagerFactory"
   "Application\Service\OrderManager" => "Application\Service\Factory\OrderManagerFactory"
   "Application\Service\ContractManager" => "Application\Service\Factory\ContractManagerFactory"
   "Application\Service\CrzLogsManager" => "Application\Service\Factory\CrzLogsManagerFactory"
   "Application\Service\BillManager" => "Application\Service\Factory\BillManagerFactory"
   "Application\Service\CurrencyManager" => "Application\Service\Factory\CurrencyManagerFactory"
   "Application\Service\AuthManager" => "Application\Service\Factory\AuthManagerFactory"
   "Application\Service\AuthAdapter" => "Application\Service\Factory\AuthAdapterFactory"
   "Application\Service\RbacManager" => "Application\Service\Factory\RbacManagerFactory"
   "Application\Service\RbacAssertionManager" => "Application\Service\Factory\RbacAssertionManagerFactory"
   "Application\Service\LoginAsManager" => "Application\Service\Factory\LoginAsManagerFactory"
   "Application\Service\PageManager" => "Application\Service\Factory\PageManagerFactory"
   "Application\Service\SendEmailManager" => "Application\Service\Factory\SendEmailManagerFactory"
   "Application\Service\PublicSearchManager" => "Application\Service\Factory\PublicSearchManagerFactory"
   "Application\Service\HashAuthManager" => "Application\Service\Factory\HashAuthManagerFactory"
   "Application\Service\PDFManager" => "Application\Service\Factory\PDFManagerFactory"
   "Zend\Authentication\AuthenticationService" => "Application\Service\Factory\AuthenticationServiceFactory"
   "Application\Service\ImportManager" => "Application\Service\Factory\ImportManagerFactory"
   "Application\Service\ImportPSCManager" => "Application\Service\Factory\ImportPSCManagerFactory"
   "Application\Service\ImportRSSTableManager" => "Application\Service\Factory\ImportRSSTableManagerFactory"
   "Application\Service\AddressManager" => "Application\Service\Factory\AddressManagerFactory"
   "Application\Service\ManualManager" => "Application\Service\Factory\ManualManagerFactory"
   "Application\Service\AutoFormManager" => "Application\Service\Factory\AutoFormManagerFactory"
   "Application\Service\RelationsManager" => "Application\Service\Factory\RelationsManagerFactory"
   "Application\Service\RSSManager" => "Application\Service\Factory\RSSManagerFactory"
   "Application\Service\TableNewsManager" => "Application\Service\Factory\TableNewsManagerFactory"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\Url" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Jenssegers\Agent\Agent" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Application\Service\TranslateService" => "Application\Service\Factory\TranslateServiceFactory"
   "Application\Service\MessageManager" => "Application\Service\Factory\MessageManagerFactory"
   "Application\Service\Escaper" => "Application\Service\Factory\EscaperFactory"
   "Application\Service\HTMLPurifier" => "Application\Service\Factory\HTMLPurifierFactory"
   "Application\Service\EmailLogService" => "Application\Service\Factory\EmailLogServiceFactory"
   "Symfony\Component\Cache\Adapter\FilesystemTagAwareAdapter" => "Application\Service\Factory\SymfonyCacheFactory"
   "Application\Service\NotificationManager" => "Application\Service\Factory\NotificationManagerFactory"
   "Application\Service\ImportAdapterManager" => "Application\Service\Factory\ImportAdapterManagerFactory"
   "Application\Service\ImportObecManager" => "Application\Service\Factory\ImportObecManagerFactory"
   "Application\Service\TrashManager" => "Application\Service\Factory\TrashManagerFactory"
   "Application\Service\Notify\NotifyService" => "Application\Service\Notify\NotifyServiceFactory"
   "Import\Manager\ImportFileManager" => "Import\Manager\Factory\ImportFileManagerFactory"
   "Import\Service\ImportService" => "Import\Service\Factory\ImportServiceFactory"
   "Import\Service\ImportServiceLocator" => "Import\Service\Factory\ImportServiceLocatorFactory"
   "Import\Service\Winibeu\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\WinibeuOrder\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Winibeu_BillKosiceDH\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Winibeu_OrderKosiceDH\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Korwin\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Korwin2024\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Urbis\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Urbis\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Urbis\AdapterXMLBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Urbis\AdapterXMLOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Urbis\AdapterXMLContract" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\ROPO\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\ROPO\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\IFOsoft\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\IFOsoft\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Remek\AdapterBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Remek\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Egov\AdapterContract" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Egov\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Egov\AdapterBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Zverejnene\AdapterContract" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Zverejnene\AdapterBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Zverejnene\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Asseco\AdapterBill" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Korwin\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Korwin2024\AdapterOrder" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Topset\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Import\Service\Kosit\Adapter" => "Import\Service\Factory\AdapterFactory"
   "Rest\Service\RestService" => "Rest\Service\Factory\RestServiceFactory"
   "Rest\Service\TableNewsApiService" => "Rest\Service\Factory\TableNewsApiServiceFactory"
   "Rest\Service\SearchApiService" => "Rest\Service\Factory\SearchApiServiceFactory"
   "Rest\Adapter\AuthByHashAdapter" => "Rest\Adapter\Factory\AuthByHashAdapterFactory"
   "Rest\Listener\AuthByHashListener" => "Rest\Listener\Factory\AuthByHashListenerFactory"
   "Rest\Service\PostService" => "Rest\Service\Factory\PostServiceFactory"
   "Rest\Service\TrashApiService" => "Rest\Service\Factory\TrashApiServiceFactory"
   "Rest\Service\PublicSearchApiService" => "Rest\Service\Factory\PublicSearchApiFactory"
   "Cuet\Service\Cuet\CuetService" => "Cuet\Service\Cuet\CuetServiceFactory"
   "Cuet\Service\Ekr\EkrService" => "Cuet\Service\Ekr\EkrServiceFactory"
   "Cuet\Service\G2g\G2gService" => "Cuet\Service\G2g\G2gServiceFactory"
   "Cuet\Service\Sts\StsService" => "Cuet\Service\Sts\StsServiceFactory"
   "Cuet\Service\SoapRequest\SoapRequest" => "Cuet\Service\SoapRequest\SoapRequestFactory"
   "Cuet\Service\Edesk\EdeskService" => "Cuet\Service\Edesk\EdeskServiceFactory"
   "Cuet\Service\RequestQueue\RequestQueueService" => "Cuet\Service\RequestQueue\RequestQueueServiceFactory"
   "Cuet\Model\SamlToken\SamlTokenManager" => "Cuet\Model\SamlToken\SamlTokenManagerFactory"
   "Cuet\Model\RequestQueue\RequestQueueManager" => "Cuet\Model\RequestQueue\RequestQueueManagerFactory"
   "Cuet\Model\Log\LogManager" => "Cuet\Model\Log\LogManagerFactory"
   "Cuet\Model\Edesk\EdeskManager" => "Cuet\Model\Edesk\EdeskManagerFactory"
   "Cuet\Model\Organization\OrganizationManager" => "Cuet\Model\Organization\OrganizationManagerFactory"
   "Cuet\Service\Notify\NotifyService" => "Cuet\Service\Notify\NotifyServiceFactory"
   "Cuet\Service\CuetResultLog\CuetResultLogService" => "Cuet\Service\CuetResultLog\CuetResultLogServiceFactory"
   "CRZ\Manager\CRZManager" => "CRZ\Manager\Factory\CRZManagerFactory"
  ]
  "abstract_factories" => array:4 [
   0 => "Zend\Session\Service\ContainerAbstractServiceFactory"
   1 => "Zend\Form\FormAbstractServiceFactory"
   2 => "Zend\Cache\Service\StorageCacheAbstractServiceFactory"
   "DoctrineModule" => "DoctrineModule\ServiceFactory\AbstractDoctrineServiceFactory"
  ]
  "delegators" => array:9 [
   "HttpRouter" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\I18n\Router\HttpRouterDelegatorFactory"
   ]
   "Zend\Router\Http\TreeRouteStack" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\I18n\Router\HttpRouterDelegatorFactory"
   ]
   "ControllerManager" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ControllerManagerDelegatorFactory"
   ]
   "Request" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleRequestDelegatorFactory"
   ]
   "Response" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleResponseDelegatorFactory"
   ]
   "Zend\Router\RouteStackInterface" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\Console\Router\ConsoleRouterDelegatorFactory"
   ]
   "Zend\Mvc\SendResponseListener" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleResponseSenderDelegatorFactory"
   ]
   "ViewHelperManager" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ConsoleViewHelperManagerDelegatorFactory"
   ]
   "ViewManager" => array:1 [
    0 => "Zend\Mvc\Console\Service\ViewManagerDelegatorFactory"
   ]
  ]
  "invokables" => array:18 [
   "DoctrineModule\Authentication\Storage\Session" => "Zend\Authentication\Storage\Session"
   "doctrine.dbal_cmd.runsql" => "Doctrine\DBAL\Tools\Console\Command\RunSqlCommand"
   "doctrine.dbal_cmd.import" => "Doctrine\DBAL\Tools\Console\Command\ImportCommand"
   "doctrine.orm_cmd.clear_cache_metadata" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\MetadataCommand"
   "doctrine.orm_cmd.clear_cache_result" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\ResultCommand"
   "doctrine.orm_cmd.clear_cache_query" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ClearCache\QueryCommand"
   "doctrine.orm_cmd.schema_tool_create" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\CreateCommand"
   "doctrine.orm_cmd.schema_tool_update" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\UpdateCommand"
   "doctrine.orm_cmd.schema_tool_drop" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\SchemaTool\DropCommand"
   "doctrine.orm_cmd.convert_d1_schema" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ConvertDoctrine1SchemaCommand"
   "doctrine.orm_cmd.generate_entities" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateEntitiesCommand"
   "doctrine.orm_cmd.generate_proxies" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateProxiesCommand"
   "doctrine.orm_cmd.convert_mapping" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ConvertMappingCommand"
   "doctrine.orm_cmd.run_dql" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\RunDqlCommand"
   "doctrine.orm_cmd.validate_schema" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\ValidateSchemaCommand"
   "doctrine.orm_cmd.info" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\InfoCommand"
   "doctrine.orm_cmd.ensure_production_settings" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\EnsureProductionSettingsCommand"
   "doctrine.orm_cmd.generate_repositories" => "Doctrine\ORM\Tools\Console\Command\GenerateRepositoriesCommand"
  ]
 ]
 "validators" => array:2 [
  "aliases" => array:26 [
   "alnum" => "Zend\I18n\Validator\Alnum"
   "Alnum" => "Zend\I18n\Validator\Alnum"
   "alpha" => "Zend\I18n\Validator\Alpha"
   "Alpha" => "Zend\I18n\Validator\Alpha"
   "datetime" => "Zend\I18n\Validator\DateTime"
   "dateTime" => "Zend\I18n\Validator\DateTime"
   "DateTime" => "Zend\I18n\Validator\DateTime"
   "float" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
   "Float" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
   "int" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
   "Int" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
   "isfloat" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
   "isFloat" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
   "IsFloat" => "Zend\I18n\Validator\IsFloat"
   "isint" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
   "isInt" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
   "IsInt" => "Zend\I18n\Validator\IsInt"
   "phonenumber" => "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber"
   "phoneNumber" => "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber"
   "PhoneNumber" => "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber"
   "postcode" => "Zend\I18n\Validator\PostCode"
   "postCode" => "Zend\I18n\Validator\PostCode"
   "PostCode" => "Zend\I18n\Validator\PostCode"
   "DoctrineNoObjectExists" => "DoctrineModule\Validator\NoObjectExists"
   "DoctrineObjectExists" => "DoctrineModule\Validator\ObjectExists"
   "DoctrineUniqueObject" => "DoctrineModule\Validator\UniqueObject"
  ]
  "factories" => array:10 [
   "Zend\I18n\Validator\Alnum" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Validator\Alpha" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Validator\DateTime" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Validator\IsFloat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Validator\IsInt" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Validator\PhoneNumber" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\Validator\PostCode" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "DoctrineModule\Validator\NoObjectExists" => "DoctrineModule\Validator\Service\NoObjectExistsFactory"
   "DoctrineModule\Validator\ObjectExists" => "DoctrineModule\Validator\Service\ObjectExistsFactory"
   "DoctrineModule\Validator\UniqueObject" => "DoctrineModule\Validator\Service\UniqueObjectFactory"
  ]
 ]
 "view_helpers" => array:2 [
  "aliases" => array:237 [
   "currencyformat" => "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
   "currencyFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
   "CurrencyFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat"
   "dateformat" => "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat"
   "dateFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat"
   "DateFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat"
   "numberformat" => "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat"
   "numberFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat"
   "NumberFormat" => "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat"
   "plural" => "Zend\I18n\View\Helper\Plural"
   "Plural" => "Zend\I18n\View\Helper\Plural"
   "translate" => "Zend\I18n\View\Helper\Translate"
   "Translate" => "Zend\I18n\View\Helper\Translate"
   "translateplural" => "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
   "translatePlural" => "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
   "TranslatePlural" => "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural"
   "flashmessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
   "flashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
   "FlashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger"
   "form" => "Zend\Form\View\Helper\Form"
   "Form" => "Zend\Form\View\Helper\Form"
   "formbutton" => "Zend\Form\View\Helper\FormButton"
   "form_button" => "Zend\Form\View\Helper\FormButton"
   "formButton" => "Zend\Form\View\Helper\FormButton"
   "FormButton" => "Zend\Form\View\Helper\FormButton"
   "formcaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "form_captcha" => "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "formCaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "FormCaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha"
   "captchadumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "captcha_dumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "captcha/dumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "CaptchaDumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "captchaDumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "formcaptchadumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "form_captcha_dumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "formCaptchaDumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "FormCaptchaDumb" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb"
   "captchafiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "captcha/figlet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "captcha_figlet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "captchaFiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "CaptchaFiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "formcaptchafiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "form_captcha_figlet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "formCaptchaFiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "FormCaptchaFiglet" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet"
   "captchaimage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "captcha/image" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "captcha_image" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "captchaImage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "CaptchaImage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "formcaptchaimage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "form_captcha_image" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "formCaptchaImage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "FormCaptchaImage" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image"
   "captcharecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "captcha/recaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "captcha_recaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "captchaRecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "CaptchaRecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "formcaptcharecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "form_captcha_recaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "formCaptchaRecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "FormCaptchaRecaptcha" => "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha"
   "formcheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "form_checkbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "formCheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "FormCheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox"
   "formcollection" => "Zend\Form\View\Helper\FormCollection"
   "form_collection" => "Zend\Form\View\Helper\FormCollection"
   "formCollection" => "Zend\Form\View\Helper\FormCollection"
   "FormCollection" => "Zend\Form\View\Helper\FormCollection"
   "formcolor" => "Zend\Form\View\Helper\FormColor"
   "form_color" => "Zend\Form\View\Helper\FormColor"
   "formColor" => "Zend\Form\View\Helper\FormColor"
   "FormColor" => "Zend\Form\View\Helper\FormColor"
   "formdate" => "Zend\Form\View\Helper\FormDate"
   "form_date" => "Zend\Form\View\Helper\FormDate"
   "formDate" => "Zend\Form\View\Helper\FormDate"
   "FormDate" => "Zend\Form\View\Helper\FormDate"
   "formdatetime" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "form_date_time" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "formDateTime" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "FormDateTime" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime"
   "formdatetimelocal" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "form_date_time_local" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "formDateTimeLocal" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "FormDateTimeLocal" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal"
   "formdatetimeselect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "form_date_time_select" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "formDateTimeSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "FormDateTimeSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect"
   "formdateselect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "form_date_select" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "formDateSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "FormDateSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect"
   "form_element" => "Zend\Form\View\Helper\FormElement"
   "formelement" => "Zend\Form\View\Helper\FormElement"
   "formElement" => "Zend\Form\View\Helper\FormElement"
   "FormElement" => "Zend\Form\View\Helper\FormElement"
   "form_element_errors" => "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "formelementerrors" => "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "formElementErrors" => "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "FormElementErrors" => "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors"
   "form_email" => "Zend\Form\View\Helper\FormEmail"
   "formemail" => "Zend\Form\View\Helper\FormEmail"
   "formEmail" => "Zend\Form\View\Helper\FormEmail"
   "FormEmail" => "Zend\Form\View\Helper\FormEmail"
   "form_file" => "Zend\Form\View\Helper\FormFile"
   "formfile" => "Zend\Form\View\Helper\FormFile"
   "formFile" => "Zend\Form\View\Helper\FormFile"
   "FormFile" => "Zend\Form\View\Helper\FormFile"
   "formfileapcprogress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "form_file_apc_progress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "formFileApcProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "FormFileApcProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress"
   "formfilesessionprogress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "form_file_session_progress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "formFileSessionProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "FormFileSessionProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress"
   "formfileuploadprogress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "form_file_upload_progress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "formFileUploadProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "FormFileUploadProgress" => "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress"
   "formhidden" => "Zend\Form\View\Helper\FormHidden"
   "form_hidden" => "Zend\Form\View\Helper\FormHidden"
   "formHidden" => "Zend\Form\View\Helper\FormHidden"
   "FormHidden" => "Zend\Form\View\Helper\FormHidden"
   "formimage" => "Zend\Form\View\Helper\FormImage"
   "form_image" => "Zend\Form\View\Helper\FormImage"
   "formImage" => "Zend\Form\View\Helper\FormImage"
   "FormImage" => "Zend\Form\View\Helper\FormImage"
   "forminput" => "Zend\Form\View\Helper\FormInput"
   "form_input" => "Zend\Form\View\Helper\FormInput"
   "formInput" => "Zend\Form\View\Helper\FormInput"
   "FormInput" => "Zend\Form\View\Helper\FormInput"
   "formlabel" => "Zend\Form\View\Helper\FormLabel"
   "form_label" => "Zend\Form\View\Helper\FormLabel"
   "formLabel" => "Zend\Form\View\Helper\FormLabel"
   "FormLabel" => "Zend\Form\View\Helper\FormLabel"
   "formmonth" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonth"
   "form_month" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonth"
   "formMonth" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonth"
   "FormMonth" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonth"
   "formmonthselect" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "form_month_select" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "formMonthSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "FormMonthSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect"
   "formmulticheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "form_multi_checkbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "formMultiCheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "FormMultiCheckbox" => "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox"
   "formnumber" => "Zend\Form\View\Helper\FormNumber"
   "form_number" => "Zend\Form\View\Helper\FormNumber"
   "formNumber" => "Zend\Form\View\Helper\FormNumber"
   "FormNumber" => "Zend\Form\View\Helper\FormNumber"
   "formpassword" => "Zend\Form\View\Helper\FormPassword"
   "form_password" => "Zend\Form\View\Helper\FormPassword"
   "formPassword" => "Zend\Form\View\Helper\FormPassword"
   "FormPassword" => "Zend\Form\View\Helper\FormPassword"
   "formradio" => "Zend\Form\View\Helper\FormRadio"
   "form_radio" => "Zend\Form\View\Helper\FormRadio"
   "formRadio" => "Zend\Form\View\Helper\FormRadio"
   "FormRadio" => "Zend\Form\View\Helper\FormRadio"
   "formrange" => "Zend\Form\View\Helper\FormRange"
   "form_range" => "Zend\Form\View\Helper\FormRange"
   "formRange" => "Zend\Form\View\Helper\FormRange"
   "FormRange" => "Zend\Form\View\Helper\FormRange"
   "formreset" => "Zend\Form\View\Helper\FormReset"
   "form_reset" => "Zend\Form\View\Helper\FormReset"
   "formReset" => "Zend\Form\View\Helper\FormReset"
   "FormReset" => "Zend\Form\View\Helper\FormReset"
   "formrow" => "Zend\Form\View\Helper\FormRow"
   "form_row" => "Zend\Form\View\Helper\FormRow"
   "formRow" => "Zend\Form\View\Helper\FormRow"
   "FormRow" => "Zend\Form\View\Helper\FormRow"
   "formsearch" => "Zend\Form\View\Helper\FormSearch"
   "form_search" => "Zend\Form\View\Helper\FormSearch"
   "formSearch" => "Zend\Form\View\Helper\FormSearch"
   "FormSearch" => "Zend\Form\View\Helper\FormSearch"
   "formselect" => "Zend\Form\View\Helper\FormSelect"
   "form_select" => "Zend\Form\View\Helper\FormSelect"
   "formSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormSelect"
   "FormSelect" => "Zend\Form\View\Helper\FormSelect"
   "formsubmit" => "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "form_submit" => "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "formSubmit" => "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "FormSubmit" => "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit"
   "formtel" => "Zend\Form\View\Helper\FormTel"
   "form_tel" => "Zend\Form\View\Helper\FormTel"
   "formTel" => "Zend\Form\View\Helper\FormTel"
   "FormTel" => "Zend\Form\View\Helper\FormTel"
   "formtext" => "Zend\Form\View\Helper\FormText"
   "form_text" => "Zend\Form\View\Helper\FormText"
   "formText" => "Zend\Form\View\Helper\FormText"
   "FormText" => "Zend\Form\View\Helper\FormText"
   "formtextarea" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "form_text_area" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "formTextarea" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "formTextArea" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "FormTextArea" => "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea"
   "formtime" => "Zend\Form\View\Helper\FormTime"
   "form_time" => "Zend\Form\View\Helper\FormTime"
   "formTime" => "Zend\Form\View\Helper\FormTime"
   "FormTime" => "Zend\Form\View\Helper\FormTime"
   "formurl" => "Zend\Form\View\Helper\FormUrl"
   "form_url" => "Zend\Form\View\Helper\FormUrl"
   "formUrl" => "Zend\Form\View\Helper\FormUrl"
   "FormUrl" => "Zend\Form\View\Helper\FormUrl"
   "formweek" => "Zend\Form\View\Helper\FormWeek"
   "form_week" => "Zend\Form\View\Helper\FormWeek"
   "formWeek" => "Zend\Form\View\Helper\FormWeek"
   "FormWeek" => "Zend\Form\View\Helper\FormWeek"
   "access" => "Application\View\Helper\Access"
   "currentUser" => "Application\View\Helper\CurrentUser"
   "imgcache" => "Application\View\Helper\ImageCache"
   "csrf" => "Application\View\Helper\Csrf"
   "getExpTime" => "Application\View\Helper\GetExpTime"
   "trl" => "Zend\I18n\View\Helper\Translate"
   "trlP" => "Application\View\Helper\PluralTranslator"
   "getTranslator" => "Application\View\Helper\Translator"
   "locales" => "Application\View\Helper\Locales"
   "routeMatch" => "Application\View\Helper\RouteMatch"
   "impExt" => "Application\View\Helper\ImportExtension"
   "config" => "Application\View\Helper\Config"
   "useragent" => "Application\View\Helper\UserAgent"
   "developmentEnabled" => "Application\View\Helper\DevelopmentMode"
   "path" => "Application\View\Helper\Path"
   "pageByIdLang" => "Application\View\Helper\PageByIdLang"
   "extUrl" => "Application\View\Helper\ExtUrl"
   "fileMaxSize" => "Application\View\Helper\FileMaxSize"
   "fileMaxSizeLimit" => "Application\View\Helper\FileMaxSizeLimit"
   "tableNewsIsAllowed" => "Application\View\Helper\TableNewsIsAllowed"
   "priceFormatter" => "Application\View\Helper\PriceFormatter"
   "fileSize" => "Application\View\Helper\FileSize"
   "isImportEnabled" => "Import\View\Helper\IsImportEnabled"
  ]
  "factories" => array:74 [
   "Zend\I18n\View\Helper\CurrencyFormat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\View\Helper\DateFormat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\View\Helper\NumberFormat" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\View\Helper\Plural" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\View\Helper\Translate" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\I18n\View\Helper\TranslatePlural" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessengerFactory"
   "zendviewhelperflashmessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\View\Helper\FlashMessengerFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\Form" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormButton" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormCaptcha" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Dumb" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Figlet" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\Captcha\Image" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\Captcha\ReCaptcha" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormCheckbox" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormCollection" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormColor" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDate" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDateTime" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeLocal" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDateTimeSelect" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormDateSelect" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormElement" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormElementErrors" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormEmail" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormFile" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileApcProgress" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileSessionProgress" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\File\FormFileUploadProgress" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormHidden" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormImage" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormInput" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormLabel" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormMonth" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormMonthSelect" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormMultiCheckbox" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormNumber" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormPassword" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormRadio" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormRange" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormReset" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormRow" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormSearch" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormSelect" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormSubmit" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormTel" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormText" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormTextarea" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormTime" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormUrl" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Form\View\Helper\FormWeek" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Application\View\Helper\Access" => "Application\View\Helper\Factory\AccessFactory"
   "Application\View\Helper\CurrentUser" => "Application\View\Helper\Factory\CurrentUserFactory"
   "Application\View\Helper\ImageCache" => "Application\View\Helper\Factory\ImageCacheFactory"
   "Application\View\Helper\Csrf" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Application\View\Helper\DevelopmentMode" => "Application\View\Helper\Factory\DevelopmentModeFactory"
   "Application\View\Helper\GetExpTime" => "Application\View\Helper\Factory\GetExpTimeFactory"
   "Application\View\Helper\Locales" => "Application\View\Helper\Factory\LocalesFactory"
   "Application\View\Helper\RouteMatch" => "Application\View\Helper\Factory\RouteMatchFactory"
   "Application\View\Helper\Translator" => "Application\View\Helper\Factory\TranslatorFactory"
   "Application\View\Helper\PluralTranslator" => "Application\View\Helper\Factory\PluralTranslatorFactory"
   "Application\View\Helper\ImportExtension" => "Application\View\Helper\Factory\ImportExtensionFactory"
   "Application\View\Helper\Config" => "Application\View\Helper\Factory\ConfigFactory"
   "Application\View\Helper\UserAgent" => "Application\View\Helper\Factory\UserAgentFactory"
   "Application\View\Helper\Path" => "Application\View\Helper\Factory\PathFactory"
   "Application\View\Helper\PageByIdLang" => "Application\View\Helper\Factory\PageByIdLangFactory"
   "Application\View\Helper\ExtUrl" => "Application\View\Helper\Factory\ExtUrlFactory"
   "Application\View\Helper\FileMaxSize" => "Application\View\Helper\Factory\FileMaxSizeFactory"
   "Application\View\Helper\FileMaxSizeLimit" => "Application\View\Helper\Factory\FileMaxSizeLimitFactory"
   "Application\View\Helper\TableNewsIsAllowed" => "Application\View\Helper\Factory\TableNewsIsAllowedFactory"
   "Application\View\Helper\PriceFormatter" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Application\View\Helper\FileSize" => "Application\View\Helper\Factory\FileSizeFactory"
   "Import\View\Helper\IsImportEnabled" => "Import\View\Helper\Factory\IsImportEnabledFactory"
  ]
 ]
 "input_filters" => array:1 [
  "abstract_factories" => array:1 [
   0 => "Zend\InputFilter\InputFilterAbstractServiceFactory"
  ]
 ]
 "controller_plugins" => array:2 [
  "aliases" => array:17 [
   "identity" => "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
   "Identity" => "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\Identity" => "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity"
   "flashmessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "flashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "FlashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\FlashMessenger" => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger"
   "CreateConsoleNotFoundModel" => "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "createConsoleNotFoundModel" => "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "createconsolenotfoundmodel" => "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "Zend\Mvc\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel::class" => "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel"
   "access" => "Application\Controller\Plugin\AccessPlugin"
   "currentUser" => "Application\Controller\Plugin\CurrentUserPlugin"
   "csrf" => "Application\Controller\Plugin\CsrfPlugin"
   "log" => "Application\Controller\Plugin\LogPlugin"
   "getTranslator" => "Application\Controller\Plugin\TranslatePlugin"
   "priceFormatter" => "Application\Controller\Plugin\PriceFormatterPlugin"
  ]
  "factories" => array:9 [
   "Zend\Mvc\Plugin\Identity\Identity" => "Zend\Mvc\Plugin\Identity\IdentityFactory"
   "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger\FlashMessenger" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Zend\Mvc\Console\Controller\Plugin\CreateConsoleNotFoundModel" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Application\Controller\Plugin\AccessPlugin" => "Application\Controller\Plugin\Factory\AccessPluginFactory"
   "Application\Controller\Plugin\CurrentUserPlugin" => "Application\Controller\Plugin\Factory\CurrentUserPluginFactory"
   "Application\Controller\Plugin\LogPlugin" => "Application\Controller\Plugin\Factory\LogPluginFactory"
   "Application\Controller\Plugin\CsrfPlugin" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Application\Controller\Plugin\TranslatePlugin" => "Application\Controller\Plugin\Factory\TranslatePluginFactory"
   "Application\Controller\Plugin\PriceFormatterPlugin" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
  ]
 ]
 "console" => array:1 [
  "router" => array:1 [
   "routes" => array:24 [
    "doctrine_cli" => array:1 [
     "type" => "symfony_cli"
    ]
    "import-data" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "import [--id=] [--hash=]"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\ImportController"
       "action" => "import"
      ]
     ]
    ]
    "import-psc-data" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "importPSC"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\InstallController"
       "action" => "importPSC"
      ]
     ]
    ]
    "install" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "install"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\InstallController"
       "action" => "install"
      ]
     ]
    ]
    "deleteUser" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "deleteUser [--id=]"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\InstallController"
       "action" => "deleteUser"
      ]
     ]
    ]
    "deleteDuplicate" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "deleteDuplicate [--id=]"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\InstallController"
       "action" => "deleteDuplicate"
      ]
     ]
    ]
    "allowCuetUser" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "allowCuetUser"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\InstallController"
       "action" => "allowCuetFilledUser"
      ]
     ]
    ]
    "changeMeta" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "changeMeta"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\CliController"
       "action" => "changeMeta"
      ]
     ]
    ]
    "checkCrzUrl" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "checkCrzUrl [--not-skip-checked]"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\CliController"
       "action" => "checkCrzUrl"
      ]
     ]
    ]
    "rsstable" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "importRSSTable"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\ImportController"
       "action" => "importRSSTable"
      ]
     ]
    ]
    "sizes" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "sizes"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\SizesController"
       "action" => "index"
      ]
     ]
    ]
    "migrate" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "migrate"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
       "action" => "index"
      ]
     ]
    ]
    "add_role_cuet_import" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "add_role_cuet_import"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
       "action" => "addCuetRole"
      ]
     ]
    ]
    "add_role_trash" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "add_trash_role"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
       "action" => "addTrashRole"
      ]
     ]
    ]
    "add_role_tablenews_web" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "add_tablenews_role"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
       "action" => "addTablenewsRole"
      ]
     ]
    ]
    "replace_tag" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "replace_tag"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\MigrateController"
       "action" => "replaceTag"
      ]
     ]
    ]
    "cache" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "cache"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\CliCacheController"
       "action" => "index"
      ]
     ]
    ]
    "cli_notification" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "cli_notification"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\NotificationCliController"
       "action" => "index"
      ]
     ]
    ]
    "set_hash_tableNews" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "set_hash_tableNews"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Application\Controller\InstallController"
       "action" => "setHashTableNews"
      ]
     ]
    ]
    "process_import" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "processImport [--limit=] [--id=] [--exportid=]"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Import\Controller\ImportDocController"
       "action" => "import"
      ]
     ]
    ]
    "cuet" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "cuet"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
       "action" => "index"
      ]
     ]
    ]
    "problem" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "cuetproblem"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
       "action" => "problem"
      ]
     ]
    ]
    "publicateDoc" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "publicateDocument"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
       "action" => "publicateDocumentCron"
      ]
     ]
    ]
    "parseCUET" => array:1 [
     "options" => array:2 [
      "route" => "parseCUET"
      "defaults" => array:2 [
       "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
       "action" => "parseCUETXml"
      ]
     ]
    ]
   ]
  ]
 ]
 "route_manager" => array:1 [
  "factories" => array:1 [
   "symfony_cli" => "DoctrineModule\Service\SymfonyCliRouteFactory"
  ]
 ]
 "router" => array:3 [
  "routes" => array:52 [
   "doctrine_orm_module_yuml" => array:2 [
    "type" => "literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/ocra_service_manager_yuml"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "DoctrineORMModule\Yuml\YumlController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "redirect" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/:redirect[[/:id]/:text]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\IndexController"
      "action" => "redirect"
     ]
     "constraints" => array:3 [
      "redirect" => "prihl%C3%A1senie|pou%C5%BE%C3%ADvate%C4%BE|fakt%C3%BAra|objedn%C3%A1vka"
      "id" => "\d+"
      "text" => "index|show|store|create|update|destroy|ajaxList|reorder|genConfim"
     ]
    ]
   ]
   "public_search_source" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/source.php"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "source"
     ]
     "constraints" => []
    ]
   ]
   "public_search_source_big" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/source_big.php"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "sourceBig"
     ]
     "constraints" => []
    ]
   ]
   "public_search_source2015" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/source2015.php"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "source2015"
     ]
     "constraints" => []
    ]
   ]
   "public_search_source2019" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/source2019"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "source2019"
     ]
     "constraints" => []
    ]
   ]
   "public_search_source2019_int" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/source2019int"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "source2019Int"
     ]
     "constraints" => []
    ]
   ]
   "public_search" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/extern/:obec[/:type]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "public"
     ]
    ]
   ]
   "public_search_trash" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/extern/:obec/trash"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "trash"
     ]
    ]
   ]
   "public_search_tablenews" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/extern/:obec/tablenews"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "tablesnews"
     ]
    ]
   ]
   "public_search_tablenews_tag" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/extern/:obec/tablenews_tag"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PublicSearchController"
      "action" => "tablenewsTag"
     ]
    ]
   ]
   "home" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\IndexController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "hash" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/admin"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\IndexController"
      "action" => "toSection"
     ]
    ]
   ]
   "hash_slash" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/admin/"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\IndexController"
      "action" => "toSection"
     ]
    ]
   ]
   "get_csrf_token" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/get_csrf_token"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\CSRFController"
      "action" => "CSRF"
     ]
    ]
   ]
   "login" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/{rt_login}"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\AuthController"
      "action" => "login"
     ]
    ]
   ]
   "logout" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/logout"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\AuthController"
      "action" => "logout"
     ]
    ]
   ]
   "loginas" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/loginas[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\LoginAsController"
      "action" => "login"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "logincheck" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/logincheck"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\LoginCheckController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "notFound" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/404"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\AuthController"
      "action" => "notFound"
     ]
    ]
   ]
   "user" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/{rt_user}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\UserController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "changelang" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/lang/:lang"
     "defaults" => array:3 [
      "controller" => "Application\Controller\ChangeLangController"
      "action" => "index"
      "locale" => "sk"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "index"
      "lang" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
     ]
    ]
   ]
   "user_upload" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/{rt_user}/upload/:action"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\UploadController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:1 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
     ]
    ]
   ]
   "convertToPDF" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/converttopdf"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PDFController"
      "action" => "convert"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "file" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/user/:type/file/:id[/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\FileController"
      "action" => "show"
     ]
     "constraints" => array:3 [
      "type" => "order|bill|contract|tableNews|tablenews|postDocument|postPhoto"
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "address" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/{rt_address}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\AddressController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "index|store|show|create|update|destroy|ajaxList"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "order" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/{rt_order}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\OrderController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "contract" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/{rt_contract}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\ContractController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "bill" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/{rt_bill}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\BillController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "rssfeed" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/rssfeed/:user_id/:action"
     "defaults" => array:1 [
      "controller" => "Application\Controller\RSSController"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "billsRSS|ordersRSS|contractsRSS|tablenewsRSS"
      "user_id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "contact" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/{rt_contact}"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PageController"
      "action" => "contact"
     ]
    ]
   ]
   "search" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/search[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\SearchController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "index"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "searchPSC" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/searchPSC"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\AJAXPSCController"
      "action" => "getAJAXPSC"
     ]
     "constraints" => []
    ]
   ]
   "countryAJAX" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/country"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\AutoFormController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => []
    ]
   ]
   "posts" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/{rt_post}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PostController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "post_category" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/post-category[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PostCategoryController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "how_to" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/how-to[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PostController"
      "action" => "dashboard"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "faq" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/faq"
     "defaults" => array:3 [
      "controller" => "Application\Controller\PageController"
      "action" => "index"
      "filename" => "faq"
     ]
    ]
   ]
   "page" => array:3 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/page/public[/:filename]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PageController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:1 [
      "filename" => "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*"
     ]
    ]
    "priority" => "9001"
   ]
   "page_m" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/page[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\PageController"
      "action" => "all"
     ]
     "constraints" => []
    ]
   ]
   "tablenews" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/{rt_tablenews}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\TableNewsController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "translate" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/translate[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\TranslateController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "message" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/{rt_message}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\MessageController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "status" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/status[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\StatusController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "manual" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/manual[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\ManualController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "email_log" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/email_log[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\EmailLogController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "import_doc_obec" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/import_doc_obec[/:action]"
     "constraints" => array:1 [
      "action" => "[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_-]*"
     ]
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\ImportObecController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "notification" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/notification[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\NotificationController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
   ]
   "trash" => array:2 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
    "options" => array:3 [
     "route" => "/{rt_trash}[[/:id]/:action]"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Application\Controller\TrashController"
      "action" => "index"
     ]
     "constraints" => array:2 [
      "action" => "[a-zA-Z0-9_-]+"
      "id" => "\d+"
     ]
    ]
   ]
   "rest" => array:4 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:1 [
     "route" => "/api"
    ]
    "may_terminate" => false
    "child_routes" => array:11 [
     "auth" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/auth"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\RestController"
        "action" => "auth"
       ]
      ]
     ]
     "upload" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/upload[/:type]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\RestController"
        "action" => "upload"
       ]
       "constraints" => array:1 [
        "type" => "contract|bill|order"
       ]
      ]
     ]
     "delete" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:3 [
       "route" => "/delete[/:type]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\RestController"
        "action" => "delete"
       ]
       "constraints" => array:1 [
        "type" => "contract|bill|order"
       ]
      ]
     ]
     "ping" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/ping"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\RestController"
        "action" => "ping"
       ]
      ]
     ]
     "validate_token" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/validate_token"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\RestController"
        "action" => "validateToken"
       ]
      ]
     ]
     "tablenews" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/tablenews[/:action[/:id]]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\TableNewsApiController"
        "action" => "getCollection"
       ]
      ]
     ]
     "public_search" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/public_search[/:action[/:id]]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\PublicSearchApiController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "trash" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/trash[/:action[/:id]]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\TrashApiController"
        "action" => "getExportLocationDetail"
       ]
      ]
     ]
     "search_api" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/search"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\SearchController"
        "action" => "search"
       ]
      ]
     ]
     "post" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/post[/:action[/:id]]"
       "defaults" => array:1 [
        "controller" => "Rest\Controller\PostController"
       ]
      ]
     ]
     "getdate" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/getDate"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Rest\Controller\RestController"
        "action" => "getDate"
       ]
      ]
     ]
    ]
   ]
   "cuet" => array:4 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:2 [
     "route" => "/cuet"
     "defaults" => array:2 [
      "controller" => "Cuet\Controller\DocumentController"
      "action" => "index"
     ]
    ]
    "may_terminate" => true
    "child_routes" => array:4 [
     "document" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/document[/:action]"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Cuet\Controller\DocumentController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "check" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/check"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Cuet\Controller\CheckController"
        "action" => "index"
       ]
      ]
     ]
     "croninterface" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/croninterface"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
        "action" => "croninterface"
       ]
      ]
     ]
     "cronprobleminterface" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/cronproblem"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "Cuet\Controller\CronController"
        "action" => "problem"
       ]
      ]
     ]
    ]
   ]
   "crz" => array:4 [
    "type" => "Zend\Router\Http\Literal"
    "options" => array:1 [
     "route" => "/crz"
    ]
    "may_terminate" => false
    "child_routes" => array:2 [
     "contract_list" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/contract_list/:user_id"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "CRZ\Controller\CRZController"
        "action" => "getContractList"
       ]
      ]
     ]
     "contract" => array:2 [
      "type" => "Zend\Router\Http\Segment"
      "options" => array:2 [
       "route" => "/contract/:contract_id"
       "defaults" => array:2 [
        "controller" => "CRZ\Controller\CRZController"
        "action" => "getContract"
       ]
      ]
     ]
    ]
   ]
  ]
  "router_class" => "Zend\Mvc\I18n\Router\TranslatorAwareTreeRouteStack"
  "translator_text_domain" => "default"
 ]
 "doctrine" => array:16 [
  "cache" => array:11 [
   "apc" => array:2 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\ApcCache"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "apcu" => array:2 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\ApcuCache"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "array" => array:2 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\ArrayCache"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "filesystem" => array:3 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\FilesystemCache"
    "directory" => "data/DoctrineModule/cache"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "memcache" => array:3 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\MemcacheCache"
    "instance" => "my_memcache_alias"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "memcached" => array:3 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache"
    "instance" => "my_memcached_alias"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "predis" => array:3 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\PredisCache"
    "instance" => "my_predis_alias"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "redis" => array:3 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\RedisCache"
    "instance" => "my_redis_alias"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "wincache" => array:2 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\WinCacheCache"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "xcache" => array:2 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\XcacheCache"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
   "zenddata" => array:2 [
    "class" => "Doctrine\Common\Cache\ZendDataCache"
    "namespace" => "DoctrineModule"
   ]
  ]
  "authentication" => array:2 [
   "odm_default" => []
   "orm_default" => array:1 [
    "objectManager" => "doctrine.entitymanager.orm_default"
   ]
  ]
  "authenticationadapter" => array:2 [
   "odm_default" => true
   "orm_default" => true
  ]
  "authenticationstorage" => array:2 [
   "odm_default" => true
   "orm_default" => true
  ]
  "authenticationservice" => array:2 [
   "odm_default" => true
   "orm_default" => true
  ]
  "connection" => array:2 [
   "orm_default" => array:4 [
    "configuration" => "orm_default"
    "eventmanager" => "orm_default"
    "params" => array:6 [
     "host" => "127.0.0.1"
     "port" => "3306"
     "user" => "fix_uradne_sk"
     "password" => "gpp6A697qEStTwSy"
     "dbname" => "fix_uradne_sk"
     "charset" => "utf8"
    ]
    "driverClass" => "Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver"
   ]
   "import" => array:6 [
    "driverClass" => "Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver"
    "host" => "127.0.0.1"
    "user" => "uradne_sk"
    "password" => "aenieseiniej"
    "dbname" => "uradne_sk_import_temp"
    "charset" => "utf8"
   ]
  ]
  "configuration" => array:1 [
   "orm_default" => array:13 [
    "metadata_cache" => "array"
    "query_cache" => "array"
    "result_cache" => "array"
    "hydration_cache" => "array"
    "driver" => "orm_default"
    "generate_proxies" => true
    "proxy_dir" => "data/DoctrineORMModule/Proxy"
    "proxy_namespace" => "DoctrineORMModule\Proxy"
    "filters" => []
    "datetime_functions" => []
    "string_functions" => array:8 [
     "YEAR" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Year"
     "MONTH" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Month"
     "DAY" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Day"
     "MD5" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Md5"
     "SHA2" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Sha2"
     "GROUP_CONCAT" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\GroupConcat"
     "CAST" => "DoctrineExtensions\Query\Mysql\Cast"
     "COUNT_OVER" => "Rest\Doctrine\CustomFunctions\CountOverSql"
    ]
    "numeric_functions" => []
    "second_level_cache" => []
   ]
  ]
  "driver" => array:4 [
   "orm_default" => array:2 [
    "class" => "Doctrine\Common\Persistence\Mapping\Driver\MappingDriverChain"
    "drivers" => array:5 [
     "Application\Entity" => "Application_driver"
     "Import\Entity" => "Application_driver"
     "Rest\Entity" => "Application_driver"
     "Gedmo\Translatable\Entity" => "Gedmo_driver"
     "Cuet\Entity" => "cuet_driver"
    ]
   ]
   "Application_driver" => array:3 [
    "class" => "Doctrine\ORM\Mapping\Driver\AnnotationDriver"
    "cache" => "array"
    "paths" => array:3 [
     0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../src/Entity"
     1 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../../Import/src/Entity"
     2 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../../Rest/src/Entity"
    ]
   ]
   "Gedmo_driver" => array:3 [
    "class" => "Doctrine\ORM\Mapping\Driver\AnnotationDriver"
    "cache" => "array"
    "paths" => array:1 [
     0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../../../vendor/gedmo/doctrine-extensions/src/Translatable/Entity"
    ]
   ]
   "cuet_driver" => array:3 [
    "class" => "Doctrine\ORM\Mapping\Driver\AnnotationDriver"
    "cache" => "array"
    "paths" => array:1 [
     0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Cuet/config/../src/Entity"
    ]
   ]
  ]
  "entitymanager" => array:1 [
   "orm_default" => array:2 [
    "connection" => "orm_default"
    "configuration" => "orm_default"
   ]
  ]
  "eventmanager" => array:1 [
   "orm_default" => []
  ]
  "sql_logger_collector" => array:1 [
   "orm_default" => []
  ]
  "mapping_collector" => array:1 [
   "orm_default" => []
  ]
  "formannotationbuilder" => array:1 [
   "orm_default" => []
  ]
  "entity_resolver" => array:1 [
   "orm_default" => []
  ]
  "migrations_configuration" => array:1 [
   "orm_default" => array:6 [
    "directory" => "data/Migrations"
    "name" => "Doctrine Database Migrations"
    "namespace" => "Migrations"
    "table" => "migrations"
    "column" => "version"
    "custom_template" => null
   ]
  ]
  "migrations_cmd" => array:7 [
   "generate" => []
   "execute" => []
   "migrate" => []
   "status" => []
   "version" => []
   "diff" => []
   "latest" => []
  ]
 ]
 "doctrine_factories" => array:15 [
  "cache" => "DoctrineModule\Service\CacheFactory"
  "eventmanager" => "DoctrineModule\Service\EventManagerFactory"
  "driver" => "DoctrineModule\Service\DriverFactory"
  "authenticationadapter" => "DoctrineModule\Service\Authentication\AdapterFactory"
  "authenticationstorage" => "DoctrineModule\Service\Authentication\StorageFactory"
  "authenticationservice" => "DoctrineModule\Service\Authentication\AuthenticationServiceFactory"
  "connection" => "DoctrineORMModule\Service\DBALConnectionFactory"
  "configuration" => "DoctrineORMModule\Service\ConfigurationFactory"
  "entitymanager" => "DoctrineORMModule\Service\EntityManagerFactory"
  "entity_resolver" => "DoctrineORMModule\Service\EntityResolverFactory"
  "sql_logger_collector" => "DoctrineORMModule\Service\SQLLoggerCollectorFactory"
  "mapping_collector" => "DoctrineORMModule\Service\MappingCollectorFactory"
  "formannotationbuilder" => "DoctrineORMModule\Service\FormAnnotationBuilderFactory"
  "migrations_configuration" => "DoctrineORMModule\Service\MigrationsConfigurationFactory"
  "migrations_cmd" => "DoctrineORMModule\Service\MigrationsCommandFactory"
 ]
 "controllers" => array:1 [
  "factories" => array:52 [
   "DoctrineModule\Controller\Cli" => "DoctrineModule\Service\CliControllerFactory"
   "Application\Controller\CSRFController" => "Zend\ServiceManager\Factory\InvokableFactory"
   "Application\Controller\IndexController" => "Application\Controller\Factory\IndexControllerFactory"
   "Application\Controller\PageController" => "Application\Controller\Factory\PageControllerFactory"
   "Application\Controller\UserController" => "Application\Controller\Factory\UserControllerFactory"
   "Application\Controller\ManualController" => "Application\Controller\Factory\ManualControllerFactory"
   "Application\Controller\OrderController" => "Application\Controller\Factory\OrderControllerFactory"
   "Application\Controller\ContractController" => "Application\Controller\Factory\ContractControllerFactory"
   "Application\Controller\BillController" => "Application\Controller\Factory\BillControllerFactory"
   "Application\Controller\AuthController" => "Application\Controller\Factory\AuthControllerFactory"
   "Application\Controller\SearchController" => "Application\Controller\Factory\SearchControllerFactory"
   "Application\Controller\UploadController" => "Application\Controller\Factory\UploadControllerFactory"
   "Application\Controller\FileController" => "Application\Controller\Factory\FileControllerFactory"
   "Application\Controller\LoginAsController" => "Application\Controller\Factory\LoginAsControllerFactory"
   "Application\Controller\PublicSearchController" => "Application\Controller\Factory\PublicSearchControllerFactory"
   "Application\Controller\PDFController" => "Application\Controller\Factory\PDFControllerFactory"
   "Application\Controller\LoginCheckController" => "Application\Controller\Factory\LoginCheckControllerFactory"
   "Application\Controller\ImportController" => "Application\Controller\Factory\ImportControllerFactory"
   "Application\Controller\AJAXPSCController" => "Application\Controller\Factory\AJAXPSCControllerFactory"
   "Application\Controller\AddressController" => "Application\Controller\Factory\AddressControllerFactory"
   "Application\Controller\InstallController" => "Application\Controller\Factory\InstallControllerFactory"
   "Application\Controller\CliController" => "Application\Controller\Factory\CliControllerFactory"
   "Application\Controller\AutoFormController" => "Application\Controller\Factory\AutoFormControllerFactory"
   "Application\Controller\LogController" => "Application\Controller\Factory\LogControllerFactory"
   "Application\Controller\ChangeLangController" => "Application\Controller\Factory\ChangeLangControllerFactory"
   "Application\Controller\RSSController" => "Application\Controller\Factory\RSSControllerFactory"
   "Application\Controller\TableNewsController" => "Application\Controller\Factory\TableNewsControllerFactory"
   "Application\Controller\OldDownloadController" => "Application\Controller\Factory\OldDownloadControllerFactory"
   "Application\Controller\TranslateController" => "Application\Controller\Factory\TranslateControllerFactory"
   "Application\Controller\MessageController" => "Application\Controller\Factory\MessageControllerFactory"
   "Application\Controller\SizesController" => "Application\Controller\Factory\SizesControllerFactory"
   "Application\Controller\StatusController" => "Application\Controller\Factory\StatusControllerFactory"
   "Application\Controller\PostController" => "Application\Controller\Factory\PostControllerFactory"
   "Application\Controller\PostCategoryController" => "Application\Controller\Factory\PostCategoryControllerFactory"
   "Application\Controller\EmailLogController" => "Application\Controller\Factory\EmailLogControllerFactory"
   "Application\Controller\MigrateController" => "Application\Controller\Factory\MigrateControllerFactory"
   "Application\Controller\CliCacheController" => "Application\Controller\Factory\CliCacheControllerFactory"
   "Application\Controller\NotificationCliController" => "Application\Controller\Factory\NotificationCliControllerFactory"
   "Application\Controller\NotificationController" => "Application\Controller\Factory\NotificationControllerFactory"
   "Application\Controller\ImportObecController" => "Application\Controller\Factory\ImportObecControllerFactory"
   "Application\Controller\TrashController" => "Application\Controller\Factory\TrashControllerFactory"
   "Import\Controller\ImportDocController" => "Import\Controller\Factory\ImportDocControllerFactory"
   "Rest\Controller\RestController" => "Rest\Controller\Factory\RestControllerFactory"
   "Rest\Controller\TableNewsApiController" => "Rest\Controller\Factory\TableNewsApiControllerFactory"
   "Rest\Controller\PostController" => "Rest\Controller\Factory\PostControllerFactory"
   "Rest\Controller\TrashApiController" => "Rest\Controller\Factory\TrashApiControllerFactory"
   "Rest\Controller\SearchController" => "Rest\Controller\Factory\SearchApiControllerFactory"
   "Rest\Controller\PublicSearchApiController" => "Rest\Controller\Factory\PublicSearchApiControllerFactory"
   "Cuet\Controller\DocumentController" => "Cuet\Factory\Controller\DocumentControllerFactory"
   "Cuet\Controller\CronController" => "Cuet\Factory\Controller\CronControllerFactory"
   "Cuet\Controller\CheckController" => "Cuet\Factory\Controller\CheckControllerFactory"
   "CRZ\Controller\CRZController" => "CRZ\Controller\Factory\CRZControllerFactory"
  ]
 ]
 "form_elements" => array:2 [
  "aliases" => array:3 [
   "objectselect" => "DoctrineModule\Form\Element\ObjectSelect"
   "objectradio" => "DoctrineModule\Form\Element\ObjectRadio"
   "objectmulticheckbox" => "DoctrineModule\Form\Element\ObjectMultiCheckbox"
  ]
  "factories" => array:3 [
   "DoctrineModule\Form\Element\ObjectSelect" => "DoctrineORMModule\Service\ObjectSelectFactory"
   "DoctrineModule\Form\Element\ObjectRadio" => "DoctrineORMModule\Service\ObjectRadioFactory"
   "DoctrineModule\Form\Element\ObjectMultiCheckbox" => "DoctrineORMModule\Service\ObjectMultiCheckboxFactory"
  ]
 ]
 "hydrators" => array:1 [
  "factories" => array:1 [
   "DoctrineModule\Stdlib\Hydrator\DoctrineObject" => "DoctrineORMModule\Service\DoctrineObjectHydratorFactory"
  ]
 ]
 "view_manager" => array:8 [
  "template_map" => array:6 [
   "zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-queries" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/vendor/doctrine/doctrine-orm-module/config/../view/zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-queries.phtml"
   "zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-mappings" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/vendor/doctrine/doctrine-orm-module/config/../view/zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-mappings.phtml"
   "layout/layout" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/layout/page.phtml"
   "layout/home" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/layout/home.phtml"
   "error/404" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/error/404.phtml"
   "error/index" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/error/index.phtml"
  ]
  "display_not_found_reason" => true
  "display_exceptions" => true
  "doctype" => "HTML5"
  "not_found_template" => "error/404"
  "exception_template" => "error/index"
  "template_path_stack" => array:4 [
   0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view"
   1 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/Application/config/../view/application"
   2 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/module/CRZ/config/../view"
   "zenddevelopertools" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/vendor/zendframework/zend-developer-tools/config/../view"
  ]
  "strategies" => array:1 [
   0 => "ViewJsonStrategy"
  ]
 ]
 "zenddevelopertools" => array:3 [
  "profiler" => array:6 [
   "collectors" => array:2 [
    "doctrine.sql_logger_collector.orm_default" => "doctrine.sql_logger_collector.orm_default"
    "doctrine.mapping_collector.orm_default" => "doctrine.mapping_collector.orm_default"
   ]
   "enabled" => true
   "strict" => true
   "flush_early" => false
   "cache_dir" => "data/cache"
   "matcher" => []
  ]
  "toolbar" => array:5 [
   "entries" => array:2 [
    "doctrine.sql_logger_collector.orm_default" => "zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-queries"
    "doctrine.mapping_collector.orm_default" => "zend-developer-tools/toolbar/doctrine-orm-mappings"
   ]
   "enabled" => true
   "auto_hide" => false
   "position" => "bottom"
   "version_check" => false
  ]
  "events" => array:3 [
   "enabled" => true
   "collectors" => []
   "identifiers" => []
  ]
 ]
 "session_containers" => array:2 [
  0 => "ContainerNamespace"
  1 => "Settings"
 ]
 "rbac_manager" => array:1 [
  "assertions" => array:1 [
   0 => "Application\Service\RbacAssertionManager"
  ]
 ]
 "access_filter" => array:4 [
  "options" => array:1 [
   "mode" => "restrictive"
  ]
  "public_ignore_module_segment" => array:6 [
   0 => "source.php"
   1 => "source_big.php"
   2 => "source2015.php"
   3 => "source2019"
   4 => "source2019int"
   5 => "api"
  ]
  "public_ignore_auth_manager" => array:5 [
   0 => "Application\Controller\PublicSearchController"
   1 => "Rest\Controller\RestController"
   2 => "Rest\Controller\TableNewsApiController"
   3 => "Rest\Controller\TrashApiController"
   4 => "Rest\Controller\PublicSearchApiController"
  ]
  "controllers" => array:51 [
   "Application\Controller\IndexController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\AJAXPSCController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "getAJAXPSC"
     ]
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\PageController" => array:2 [
    0 => array:2 [
     "actions" => array:2 [
      0 => "index"
      1 => "contact"
     ]
     "allow" => "*"
    ]
    1 => array:2 [
     "actions" => array:9 [
      0 => "all"
      1 => "show"
      2 => "create"
      3 => "update"
      4 => "delete"
      5 => "store"
      6 => "ajaxList"
      7 => "getPageData"
      8 => "changeStatus"
     ]
     "allow" => "+admin"
    ]
   ]
   "Application\Controller\UserController" => array:5 [
    0 => array:2 [
     "actions" => array:3 [
      0 => "create"
      1 => "resetPassword"
      2 => "setPassword"
     ]
     "allow" => "*"
    ]
    1 => array:2 [
     "actions" => array:2 [
      0 => "show"
      1 => "agree"
     ]
     "allow" => "@"
    ]
    2 => array:3 [
     "actions" => array:9 [
      0 => "update"
      1 => "changePassword"
      2 => "changeLogin"
      3 => "refresh"
      4 => "statistic"
      5 => "getCuetUrl"
      6 => "setCuetUrl"
      7 => "getPriceFromYear"
      8 => "setPriceFromYear"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
    3 => array:3 [
     "actions" => array:20 [
      0 => "index"
      1 => "ajaxList"
      2 => "ajaxSelect"
      3 => "getNote"
      4 => "ajaxImportEmail"
      5 => "setNote"
      6 => "showImageForIndex"
      7 => "updateRoles"
      8 => "getRoles"
      9 => "setFirebaseCreds"
      10 => "getSettings"
      11 => "getCuetSettings"
      12 => "changeCuetData"
      13 => "getImage"
      14 => "getImportAdapters"
      15 => "setImportAdapter"
      16 => "getSelectedAdapters"
      17 => "getUserExternUrls"
      18 => "setExternOrganizationUrl"
      19 => "getLastLoginLogs"
     ]
     "allow" => "+admin"
     "check_agree" => true
    ]
    4 => array:4 [
     "actions" => array:4 [
      0 => "destroy"
      1 => "createExportLocationUser"
      2 => "active"
      3 => "activePublic"
     ]
     "allow" => "+admin"
     "check_origin" => true
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\AddressController" => array:1 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:7 [
      0 => "index"
      1 => "store"
      2 => "ajaxList"
      3 => "show"
      4 => "create"
      5 => "update"
      6 => "destroy"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\OrderController" => array:2 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:8 [
      0 => "index"
      1 => "ajaxList"
      2 => "show"
      3 => "create"
      4 => "update"
      5 => "destroy"
      6 => "changeStatus"
      7 => "genConfim"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
    1 => array:4 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "reorder"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
     "check_origin" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\ContractController" => array:3 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:10 [
      0 => "index"
      1 => "ajaxList"
      2 => "show"
      3 => "create"
      4 => "update"
      5 => "destroy"
      6 => "changeStatus"
      7 => "genConfim"
      8 => "publicateCRZ"
      9 => "validateContractNumber"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
    1 => array:4 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "reorder"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
     "check_origin" => true
    ]
    2 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "cancelCRZ"
     ]
     "allow" => "+admin"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\BillController" => array:1 [
    0 => array:3 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\AutoFormController" => array:1 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "index"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\PDFController" => array:1 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "convert"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\FileController" => array:2 [
    0 => array:2 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "show"
     ]
     "allow" => "*"
    ]
    1 => array:3 [
     "actions" => array:4 [
      0 => "destroy"
      1 => "reorder"
      2 => "publicate"
      3 => "renameFile"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\OldDownloadController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\LoginCheckController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\PublicSearchController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\UploadController" => array:2 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:7 [
      0 => "image"
      1 => "document"
      2 => "postDocument"
      3 => "postPhoto"
      4 => "import"
      5 => "getbindedfiles"
      6 => "categoryImage"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
    1 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "uploadPageImage"
     ]
     "allow" => "+admin"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\SearchController" => array:1 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "index"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\RoleController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "+admin"
    ]
   ]
   "Application\Controller\PermissionController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "+admin"
    ]
   ]
   "Application\Controller\LoginAsController" => array:2 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "back"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
    1 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "login"
     ]
     "allow" => "+admin"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\ImportController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\ManualController" => array:2 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "index"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
    1 => array:2 [
     "actions" => array:7 [
      0 => "ajaxListAdmin"
      1 => "create"
      2 => "store"
      3 => "destroy"
      4 => "update"
      5 => "indexAdmin"
      6 => "edit"
     ]
     "allow" => "+admin"
    ]
   ]
   "Application\Controller\MigrateController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\SizesController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\NotificationController" => array:1 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "addTokensToGroup"
     ]
     "allow" => "+admin"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\NotificationCliController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\InstallController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\CliController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\CSRFController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\EmailLogController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\LogController" => array:1 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "ajaxLog"
     ]
     "allow" => "+admin"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\ChangeLangController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\RSSController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Application\Controller\TableNewsController" => array:2 [
    0 => array:2 [
     "actions" => array:3 [
      0 => "indexAdmin"
      1 => "ajaxListAdmin"
      2 => "reorderAll"
     ]
     "allow" => "+admin"
    ]
    1 => array:3 [
     "actions" => array:12 [
      0 => "index"
      1 => "create"
      2 => "edit"
      3 => "update"
      4 => "store"
      5 => "ajaxList"
      6 => "show"
      7 => "destroy"
      8 => "changeStatus"
      9 => "reorder"
      10 => "genConfim"
      11 => "sendNotification"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\ImportObecController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => array:4 [
      0 => "index"
      1 => "parse"
      2 => "store"
      3 => "show"
     ]
     "allow" => "+admin"
    ]
   ]
   "Application\Controller\TranslateController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "+admin"
    ]
   ]
   "Application\Controller\MessageController" => array:2 [
    0 => array:3 [
     "actions" => array:3 [
      0 => "getMessage"
      1 => "ajaxList"
      2 => "index"
     ]
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
    1 => array:3 [
     "actions" => array:8 [
      0 => "all"
      1 => "ajaxListAll"
      2 => "create"
      3 => "store"
      4 => "update"
      5 => "destroy"
      6 => "info"
      7 => "infoList"
     ]
     "allow" => "+admin"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Application\Controller\StatusController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "index"
     ]
     "allow" => "@"
    ]
   ]
   "Application\Controller\PostController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "@"
    ]
   ]
   "Application\Controller\PostCategoryController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "@"
    ]
   ]
   "Application\Controller\TrashController" => array:1 [
    0 => array:3 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "@"
     "check_agree" => true
    ]
   ]
   "Import\Controller\ImportDocController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Rest\Controller\RestController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Rest\Controller\TableNewsApiController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Rest\Controller\PostController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Rest\Controller\TrashApiController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Rest\Controller\SearchController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Rest\Controller\PublicSearchApiController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
   "Cuet\Controller\DocumentController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "@"
    ]
   ]
   "Cuet\Controller\CronController" => array:2 [
    0 => array:2 [
     "actions" => array:4 [
      0 => "index"
      1 => "problem"
      2 => "publicateDocumentCron"
      3 => "parseCUETXml"
     ]
     "allow" => "*"
    ]
    1 => array:2 [
     "actions" => array:1 [
      0 => "croninterface"
     ]
     "allow" => "+admin"
    ]
   ]
   "Cuet\Controller\CheckController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "+admin"
    ]
   ]
   "CRZ\Controller\CRZController" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "actions" => "*"
     "allow" => "*"
    ]
   ]
  ]
 ]
 "time" => array:1 [
  "time_zone" => "Europe/Bratislava"
 ]
 "doctrine_cache" => array:2 [
  "useResultCache" => true
  "resultCacheLifetime" => 3600
 ]
 "crzIp" => "195.49.191.153"
 "uradne_images" => array:5 [
  "type" => "resizeCanvas"
  "width" => "78"
  "height" => "90"
  "aspect_ratio" => true
  "disable_upsizing" => true
 ]
 "server_settings" => array:3 [
  "post_max_size" => "32M"
  "upload_max_filesize" => "64M"
  "memory_limit" => "256M"
 ]
 "upload_size_limit" => "7M"
 "session_config" => array:4 [
  "cookie_lifetime" => 7200
  "gc_maxlifetime" => 7200
  "gc_probability" => 1
  "cookie_httponly" => true
 ]
 "session_manager" => array:1 [
  "validators" => array:2 [
   0 => "Zend\Session\Validator\RemoteAddr"
   1 => "Zend\Session\Validator\HttpUserAgent"
  ]
 ]
 "session_storage" => array:1 [
  "type" => "Zend\Session\Storage\SessionArrayStorage"
 ]
 "caches" => array:1 [
  "FilesystemCache" => array:2 [
   "adapter" => array:2 [
    "name" => "Zend\Cache\Storage\Adapter\Filesystem"
    "options" => array:2 [
     "cache_dir" => "./data/cache"
     "ttl" => 3600
    ]
   ]
   "plugins" => array:1 [
    0 => array:2 [
     "name" => "serializer"
     "options" => []
    ]
   ]
  ]
 ]
 "translator" => array:2 [
  "locale" => "sk"
  "translation_file_patterns" => array:1 [
   0 => array:4 [
    "type" => "phparray"
    "base_dir" => "/var/www/fix.uradne.sk/web/data/language"
    "pattern" => "%s.mo"
    "text_domain" => "default"
   ]
  ]
 ]
 "locale_config" => array:6 [
  "session_namespace" => "Locale"
  "locales" => array:2 [
   0 => "sk"
   1 => "hu"
  ]
  "locales_view" => array:2 [
   "sk" => "SK"
   "hu" => "HU"
  ]
  "default_locale" => "sk"
  "gedmo_default_locale" => null
  "default_gedmo_translatable_locale" => "sk"
 ]
 "auto_form_config" => array:2 [
  "use_slov_digital" => false
  "registeruz" => array:5 [
   "jednotky" => "http://www.registeruz.sk/cruz-public/api/uctovne-jednotky"
   "detail" => "http://www.registeruz.sk/cruz-public/api/uctovna-jednotka"
   "zmenene_od" => "2010-01-01"
   "pokracovat_za_id" => 1
   "max_zaznamov" => 1
  ]
 ]
 "ext_icon_urls" => array:3 [
  "default" => "/img/ext_icons/unknown.svg"
  "prefixes" => array:1 [
   "local" => "/img/ext_icons/"
  ]
  "urls" => array:15 [
   "pdf" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "pdf.svg"
   ]
   "png" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "png.svg"
   ]
   "jpg" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "jpg.svg"
   ]
   "jpeg" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "jpg.svg"
   ]
   "csv" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "csv.svg"
   ]
   "doc" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "doc.svg"
   ]
   "docx" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "doc.svg"
   ]
   "html" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "html.svg"
   ]
   "rtf" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "rtf.svg"
   ]
   "txt" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "txt.svg"
   ]
   "xls" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "xls.svg"
   ]
   "xlsx" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "xls.svg"
   ]
   "xml" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "xml.svg"
   ]
   "zip" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "zip.svg"
   ]
   "svg" => array:2 [
    "use_prefix" => "local"
    "url" => "svg.svg"
   ]
  ]
 ]
 "actions_translation" => array:3 [
  "sk" => array:3 [
   "vytvorit" => "create"
   "prehlad" => "show"
   "upravit" => "update"
  ]
  "en" => array:3 [
   "create" => "create"
   "show" => "show"
   "update" => "update"
  ]
  "hu" => array:3 [
   "letrehoz" => "create"
   "megtekint" => "show"
   "szerkeszt" => "update"
  ]
 ]
 "rest_config" => array:2 [
  "token_life_time" => 6000
  "token_length" => 64
 ]
 "data_storage" => array:13 [
  "default_user_image" => "/img/img-w-nav01.png"
  "root_path" => "./data/storage/"
  "user_path" => "user_%s/"
  "bills_path" => "bills/"
  "orders_path" => "orders/"
  "contracts_path" => "contracts/"
  "tableNewss_path" => "tablenews/"
  "tablenewss_path" => "tablenews/"
  "imgcache" => array:3 [
   "storage" => "./public/imgcache/"
   "path" => "imgcache/"
   "pub_prefix" => "./public"
  ]
  "cachePageImagesPath" => "page_images/"
  "pageImagesPath" => "page_images/"
  "cachePostCatImagesPath" => "post_cat_images/"
  "postCatImagesPath" => "post_cat_images/"
 ]
 "import_storage" => array:5 [
  "root_path" => "./data/storage/import/"
  "user_path" => "user_%s/"
  "bills_path" => "bills/"
  "orders_path" => "orders/"
  "contracts_path" => "contracts/"
 ]
 "smtp" => array:4 [
  "host" => "smtp.websupport.sk"
  "port" => 465
  "connection_class" => "login"
  "connection_config" => array:4 [
   "username" => "noreply@uradne.sk"
   "password" => "Ko14U97A4R"
   "ssl" => "ssl"
   "use_smtp_ur" => true
  ]
 ]
 "LibreOffice" => array:1 [
  "cmd" => "/usr/lib/libreoffice/program/soffice"
 ]
 "list_of_emails_to_send" => array:3 [
  "contact" => array:1 [
   0 => "info@uradne.sk"
  ]
  "registration" => array:1 [
   0 => "registracia@uradne.sk"
  ]
  "activation" => array:1 [
   0 => "registracia@uradne.sk"
  ]
 ]
 "google_analytics" => array:1 [
  "tracking_code" => "UA-185475945-1"
 ]
 "private_key_path" => "./data/certs/2023/domain.name.pfx"
 "nases_endpoints" => array:4 [
  "ekr" => "https://eschranka.upvsfixnew.gov.sk/EKSService.svc?wsdl"
  "g2g" => "https://uir.upvsfixnew.gov.sk/G2GServiceBus/ServiceSkTalk3Token.svc?wsdl"
  "sts" => "https://iamwse.upvsfix.gov.sk:8581/sts/wss11x509?wsdl"
  "cuet_web" => "https://cuet.upvsfixnew.gov.sk/sk/"
 ]
 "uradne_pages" => array:6 [
  "agreement_page_id" => 1
  "contact_page_id" => 2
  "privacy_policy_page_id" => 3
  "terms_of_use_page_id" => 1
  "cookie_page_id" => 2
  "faq_page_id" => 4
 ]
 "error_reporting_config" => array:1 [
  "users_emails" => array:2 [
   0 => "info@uradne.sk"
   1 => "arepiev@webex.sk"
  ]
 ]
 "google_recaptcha_config" => array:5 [
  "SITE_SECRET" => "SITE_SECRET"
  "SITE_PUBLIC" => "SITE_PUBLIC"
  "REQUEST_SCORE" => 0.5
  "CHECK_IP" => false
  "SITE_VERIFY_URL" => "https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify"
 ]
]
Application Config ApplicationConfig
Application Config (ApplicationConfig)
^ array:3 [
 "development_enabled" => true
 "modules" => array:24 [
  0 => "Zend\I18n"
  1 => "Zend\InputFilter"
  2 => "Zend\Filter"
  3 => "Zend\Hydrator"
  4 => "Zend\Serializer"
  5 => "Zend\Mail"
  6 => "Zend\Paginator"
  7 => "Zend\Session"
  8 => "Zend\Mvc\Plugin\Identity"
  9 => "Zend\Mvc\Plugin\FlashMessenger"
  10 => "Zend\Mvc\I18n"
  11 => "Zend\Mvc\Console"
  12 => "Zend\Form"
  13 => "Zend\Cache"
  14 => "Zend\Router"
  15 => "Zend\Validator"
  16 => "DoctrineModule"
  17 => "DoctrineORMModule"
  18 => "Application"
  19 => "Import"
  20 => "Rest"
  21 => "Cuet"
  22 => "CRZ"
  23 => "ZendDeveloperTools"
 ]
 "module_listener_options" => array:7 [
  "module_paths" => array:2 [
   0 => "./module"
   1 => "./vendor"
  ]
  "config_glob_paths" => array:2 [
   0 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/config/autoload/{{,*.}global,{,*.}local}.php"
   1 => "/var/www/fix.uradne.sk/web/config/autoload/{,*.}{global,local}-development.php"
  ]
  "config_cache_enabled" => false
  "config_cache_key" => "application.config.cache"
  "module_map_cache_enabled" => false
  "module_map_cache_key" => "application.module.cache"
  "cache_dir" => "data/cache/"
 ]
]
Database (Zend\Db) N/A
Error You have to install or enable @bjyoungblood's Zend\Db Profiler to use this feature.
Doctrine ORM (Queries) 9 queries in 1.97 ms
DoctrineORMModule Queries for doctrine.sql_logger_collector.orm_default
SQL SELECT e0_.id AS id_0, e0_.locale AS locale_1, e0_.object_class AS object_class_2, e0_.field AS field_3, e0_.foreign_key AS foreign_key_4, e0_.content AS content_5 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.object_class = ? AND e0_.field = ? AND e0_.content = ? LIMIT 1 Params     0 => string(23) "Application\Entity\Page"
    1 => string(4) "slug"
    2 => string(20) "obchodne-pomienky-hu"
Types     0 => int(2)
    1 => int(2)
    2 => int(2)
Time 0.00036191940307617
SQL SELECT t0.id AS id_1, t0.slug AS slug_2, t0.title AS title_3, t0.text AS text_4, t0.status AS status_5, t0.created_at AS created_at_6, t0.updated_at AS updated_at_7 FROM page t0 WHERE t0.id = ? Params     0 => string(1) "1"
Types     0 => string(7) "integer"
Time 0.00035595893859863
SQL SELECT e0_.content AS content_0, e0_.field AS field_1 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.foreign_key = ? AND e0_.locale = ? AND e0_.object_class = ? Params     0 => string(1) "1"
    1 => string(2) "hu"
    2 => string(23) "Application\Entity\Page"
Types     0 => int(2)
    1 => int(2)
    2 => int(2)
Time 0.00023102760314941
SQL SELECT t0.id AS id_1, t0.slug AS slug_2, t0.title AS title_3, t0.text AS text_4, t0.status AS status_5, t0.created_at AS created_at_6, t0.updated_at AS updated_at_7 FROM page t0 WHERE t0.id = ? Params     0 => int(4)
Types     0 => string(7) "integer"
Time 0.00029706954956055
SQL SELECT e0_.content AS content_0, e0_.field AS field_1 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.foreign_key = ? AND e0_.locale = ? AND e0_.object_class = ? Params     0 => string(1) "4"
    1 => string(2) "hu"
    2 => string(23) "Application\Entity\Page"
Types     0 => int(2)
    1 => int(2)
    2 => int(2)
Time 0.00013399124145508
SQL SELECT t0.id AS id_1, t0.slug AS slug_2, t0.title AS title_3, t0.text AS text_4, t0.status AS status_5, t0.created_at AS created_at_6, t0.updated_at AS updated_at_7 FROM page t0 WHERE t0.id = ? Params     0 => int(3)
Types     0 => string(7) "integer"
Time 0.00025200843811035
SQL SELECT e0_.content AS content_0, e0_.field AS field_1 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.foreign_key = ? AND e0_.locale = ? AND e0_.object_class = ? Params     0 => string(1) "3"
    1 => string(2) "hu"
    2 => string(23) "Application\Entity\Page"
Types     0 => int(2)
    1 => int(2)
    2 => int(2)
Time 0.00014090538024902
SQL SELECT t0.id AS id_1, t0.slug AS slug_2, t0.title AS title_3, t0.text AS text_4, t0.status AS status_5, t0.created_at AS created_at_6, t0.updated_at AS updated_at_7 FROM page t0 WHERE t0.id = ? Params     0 => int(2)
Types     0 => string(7) "integer"
Time 0.00010299682617188
SQL SELECT e0_.content AS content_0, e0_.field AS field_1 FROM ext_translations e0_ WHERE e0_.foreign_key = ? AND e0_.locale = ? AND e0_.object_class = ? Params     0 => string(1) "2"
    1 => string(2) "hu"
    2 => string(23) "Application\Entity\Page"
Types     0 => int(2)
    1 => int(2)
    2 => int(2)
Time 9.2983245849609E-5
Doctrine ORM (Mappings) 56 mappings
DoctrineORMModule Mappings for doctrine.mapping_collector.orm_default
Application\Entity\Address
Application\Entity\AddressPrint
Application\Entity\Bankcode
Application\Entity\Bill
Application\Entity\BillFile
Application\Entity\Billingaddr
Application\Entity\Company
Application\Entity\Contactpersone
Application\Entity\Contract
Application\Entity\ContractFile
Application\Entity\CrzLog
Application\Entity\Currency
Application\Entity\District
Application\Entity\EmailLog
Application\Entity\ExportLocation
Application\Entity\File
Application\Entity\ImportTemp
Application\Entity\Log
Application\Entity\Manual
Application\Entity\Mayor
Application\Entity\Message
Application\Entity\Order
Application\Entity\OrderFile
Application\Entity\Organization
Application\Entity\Page
Application\Entity\Permission
Application\Entity\PostalNums
Application\Entity\Role
Application\Entity\Salutation
Application\Entity\SearchRequest
Application\Entity\Settings
Application\Entity\TableNews
Application\Entity\TableNewsFile
Application\Entity\TablenewsTag
Application\Entity\Titul
Application\Entity\TrashContainer
Application\Entity\TrashHistory
Application\Entity\User
Application\Entity\UserInfo
Application\Entity\UserMessage
Application\Entity\Wideneddata
Cuet\Entity\CuetResultLog
Cuet\Entity\Edesk
Cuet\Entity\Log
Cuet\Entity\RequestQueue
Cuet\Entity\SamlToken
Gedmo\Translatable\Entity\MappedSuperclass\AbstractPersonalTranslation
Gedmo\Translatable\Entity\MappedSuperclass\AbstractTranslation
Gedmo\Translatable\Entity\Translation
Import\Entity\ImportFile
Rest\Entity\PivotPostCategory
Rest\Entity\Post
Rest\Entity\PostCategory
Rest\Entity\PostDocument
Rest\Entity\PostPhoto
Rest\Entity\UserToken